Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez MA-LEK Sp. z o.o., ul. Załęska 9, 40-571 Katowice

W zależności od rodzaju nośnika treści zawarte w niniejszej polityce mogą być przekazane osobiście,telefonicznie, przez e-mail, pocztowo.

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest MA-LEK Sp. z o. o ul. Załęska 9, 40-571 Katowice, NIP: 627 273 42 68, Regon: 243 14 20 80 oraz wszelkie podmioty powiązane ze spółką.

2. Inspektor ochrony danych
Z inspektorem można się kontaktować przez e-mail: e.kokoszka@ctsm.pl


3. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych

Dane przez Państwa poddane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r w poniższych celach:
- leczeniu pacjentów,
- ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zawarcia i wykonywania umów, świadczenia usług laboratoryjnych lub świadczenia innych usług medycznych, jakie okażą się konieczne w celu przeprowadzenia procesu leczenia, a także w celu zarządzania udzielaniem usług medycznych,
- realizowaniu świadczeń na podstawie umów zawartych z NFZ na podstawie umowy o realizowaniu świadczeń refundowanych
- przeprowadzania rekrutacji i udziału w badaniach klinicznych
- dokonywania rozliczeń w tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
- obsługi reklamacji jeśli wpłyną,
- archiwizowania danych zgodnie z przepisami prawa,

 

Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych to:
- umowa z pacjentem/klientem na wykonanie usługi,
- zgoda na udział w procesie rekrutacji i udział w badaniu klinicznym,
- prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych,
- przepisy prawa.

 

4. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa w szczególności art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników uzależniony jest od celów przetwarzania przez Administratora danych.
Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj.: przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora.

 

5. Prawa osoby której dane dotyczą

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- sprostowania swoich danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

6. Obowiązek podania danych

Odmowa przekazania danych osobowych w zakresie wymaganych prawem lub niezbędnych do wykonania usługi spowoduje brak udzielenia jakichkolwiek usług. 
W pozostałym zakresie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.