CENTRUM TERAPII SM

PROGRAMY NFZ - Leczenie stwardnienia rozsianego. Leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu toksyną botulinową.

Od września 2017 roku  oprócz programu Leczenia Stwardnienia Rozsianego lekami immunomodulującymi realizujemy dodatkowy program finansowany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia " Leczenie Spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A"

Program Leczenia Stwardnienia Rozsianego  Lekami Immunomodulującymi.

Dysponujemy wszystkimi preparatami refundowanymi przez NFZ w ramach leczenia tzw. pierwszo-liniowego, to znaczy, preparatami interferonów beta ( AVONEX, BETAFERON, EXTAVIA, REBIF)  i peginterferonu beta -1a (PLEGRIDY),  octanem glatirameru (COPAXONE), oraz pierwszym doustnym lekiem w tej grupie- fumaranem dimetylu ( TECFIDERA) oraz teiflunomidem ( Aubagio). Leczenie to, może być stosowane u pacjentów powyżej 18 roku życia, z rozpoznaną postacią rzutową stwardnienia rozsianego zgodnie z kryteriami McDonalda z 2010 roku. Chorzy kwalifikowani są do Programu Leczenia Stwardnienia Rozsianego w oparciu o punktowy system kwalifikacji zapisany w programie NFZ. Podstawowym warunkiem rozpoczęcia leczenia jest udokumentowana aktywność choroby- to znaczy -w okresie ostatnich 12 miesięcy wystąpienie jednego rzutu klinicznego choroby lub uwidocznienie w badaniu MR wykonanym w tym czasie jednego ogniska demielinizacji wzmacniającego się po kontraście.

W naszym ośrodku możemy również kwalifikować do leczenia, pacjentów z tzw. bardzo aktywna postacią Stwardnienia Rozsianego oferując im leczenie nowym lekiem biologicznym alemtuzumabem ( Lemtrada),który dopiero w 2017 roku uzyskał refundację NFZ.

W naszej poradni priorytetem jest zindywidualizowana terapia naszych Pacjentów. Lek dobierany jest przez prowadzącego lekarza w oparciu o profil kliniczny choroby, obecność ewentualnych chorób współistniejących oraz oczekiwania pacjenta.

Przeciwskazania do stosowania leków modyfikujących pierwszej linii w przebieg Stwardnienia Rozsianego to:

  • Nadwrażliwość na substancję aktywną leku,
  • Postępujące postacie SM
  • Ciąża,
  • Przeciwskazania wymienione w charakterystyce poszczególnych produktów leczniczych

Dodatkowo dla preparatów interferonowych przeciwskazaniem są również:

  • zdekompensowana niewydolność wątroby (enzymy wątrobowe 2 razy powyżej normy)
  • zaburzenia czynności tarczycy (bez eutyreozy)
  • padaczka, z wyłączeniem napadów występujących u dzieci i młodzieży jako objaw rzutu stwardnienia rozsianego
  • leukopenia i istotna klinicznie niedokrwistość
  • depresja niepoddająca się leczeniu

Na podstawie aktualnych przepisów, leczenie może być prowadzone tak długo jak długo jest ono skuteczne u danego pacjenta. Zgodnie z wymogami NFZ po każdych 12 miesiącach leczenia jest przeprowadzana wizyta weryfikacyjna, w trakcie, której w oparciu o przebieg dotychczasowego leczenia, wyniki badania MR głowy oraz wyników badań laboratoryjnych oceniamy skuteczność i tolerancję prowadzonego leczenia, co stanowi podstawę dla podjęcia decyzji o przedłużeniu dotychczasowej terapii lub konieczności zaproponowania pacjentowi alternatywnych możliwości.  
W naszym ośrodku rozszerzyliśmy standardową ocenę stanu neurologicznego. Badanie neurologiczne z wykorzystaniem skali EDSS prowadzimy w oparciu o schemat badania NEUROSTATUSU z rozszerzeniem o dodatkowe testy neurologiczne i neuropsychologiczne dla bardziej precyzyjnego i powtarzalnego monitorowania przebiegu Stwardnienia Rozsianego, co zdecydowanie i korzystnie przekłada się na czułość oceny skuteczności leczenia i pozwala nam na szybkie reakcje terapeutyczne w razie obserwowanej nieskuteczności.

 Wszystkie badania dodatkowe potrzebne dla realizacji leczenia w ramach programu NFZ jak MRI, konieczne badania laboratoryjne wykonywane są bezpłatnie w oparciu o skierowania wydane przez naszych lekarzy.

Dla wygody naszych pacjentów współpracujemy z ogólnopolską siecią laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA. Próbki do badań laboratoryjnych mogą być pobierane w naszej Poradni, oraz we wszystkich punktach pobrań współpracujących z DIAGNOSTYKĄ  (http://www.diag.pl/Nasze-placowki.17.0.html),   pozwala to Pacjentom z miejscowości odległych od naszej siedziby,  zminimalizować konieczność przyjazdów do naszego ośrodka do niezbędnego minimum. Wyniki badań są przekazywane z laboratorium bezpośrednio do naszej Palcówki przed wizytą pacjenta w ośrodku.
Badania rezonansu magnetycznego dla pacjentów z programu NFZ są koordynowane przez personel naszej poradni, to my ustalamy terminy badań i odbieramy ich wyniki. Badania odbywają się w Katowicach w Pracowni MR- VOXEL, Enel-Med
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Pacjentów, dla ich komfortu i bezpieczeństwa , chorzy otrzymują całodobowe numery telefonów prowadzących lekarzy i pielęgniarek

Program Leczenia Spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A

Do programu są zakwalifikowani pacjenci po przebytym udarze mózgu, u których występuje niedowład kończyny dolnej z objawami spastyczności ( wzmożonego napięcia mięśni ocenianego przez neurologa w odpowiedniej skali ).

Warunkiem do włączenia do programu jest:

1.Przebycie udaru mózgu w okresie co najmniej 3 miesięcy przed włączeniem do programu.

2.Spastyczność kończyny dolnej.

3.Zdolność przyjęcia pozycji stojącej przez pacjenta.

Leczenie w programie obejmuje: 

- Podawanie toksyny botulinowej typ A co 3 miesiące.

- Rehabilitację przeprowadzana po 4 tygodniach od podania leku.

 

Kwalifikacja pacjentów do leczenia w ramach programów NFZ odbywa się w naszym ośrodku po ustaleniu telefonicznym terminu ,dla chorych ubezpieczonych w NFZ oraz ocenie przez lekarza spełnienia w/w warunków.

 

 32 74 94 187   882 115 335

Opracowano na podstawie Załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2011.

Centrum Terapii SM

ul. Załęska 9
40-571 Katowice
 
tel. 32 74-94-187
tel. 882 115 335
tel. 32 74-96-289
 
Centrum leczenia SM • Leczenie Parkinsona Katowice• Leczenie Alzheimera Katowice

Obserwuj nas w sieci